Home     |     Advance Access   |     Open Access Papers   |   Editor's Choice   |   Archive   |    Symposium   |    Contact Us
QUICK SEARCH
Author Keyword Year Vol Page
[Search by Pubmed] [Search by Google]
Archive
BROWSE BY TOPIC

BROWSE BY YEAR
VOLUME 11 ISSUE 6 (Jun, 2019)

Research Highlight
Articles
Chong-Jian Lu, Xiao-Ying Fan, Yue-Feng Guo, Zhen-Chao Cheng, Ji Dong, Jin-Zi Chen, Lian-Yan Li, Mei-Wen Wang, Ze-Kai Wu, Fei Wang, Xiang-Jun Tong, Ling-Fei Luo, Fu-Chou Tang, Zuo-Yan Zhu, and Bo Zhang
Ce Gao, Weidong Huang, Yuqi Gao, Li Jan Lo, Lingfei Luo, Honghui Huang, Jun Chen, and Jinrong Peng
Haibo Gao , Rui Gao, Linfeng Zhang, Wenchao Xiu, Ruge Zang, Hong Wang, Yong Zhang, Jiayu Chen, Yawei Gao, and Shaorong Gao
Hui Sang , Dan Wang, Shuang Zhao, Jinxin Zhang, Yan Zhang, Jia Xu, Xiaoniao Chen, Yan Nie, Kaiyue Zhang, Shuaiqiang Zhang, Yuebing Wang, Na Wang, Fengxia Ma, Ling Shuai, Zongjin Li, and Na Liu
Chang Liu , Xu Hu, Yawen Li, Wenjie Lu, Wenlin Li, Nan Cao, Saiyong Zhu, Jinke Cheng, Sheng Ding, and Mingliang Zhang
Qin Chen , Peiliang Shi, Yufang Wang, Dayuan Zou, Xiuwen Wu, Dingyu Wang, Qiongyuan Hu, Yujie Zou, Zan Huang, Jianan Ren, Zhaoyu Lin, and Xiang Gao
Xiaoli Sun, Huizhen Lv, Peng Zhao, Jinlong He, Qinghua Cui, Minxin Wei, Shiqing Feng, and Yi Zhu
 

Cover legend
In the scenario of chemical-induced cellular reprogramming, mouse embryonic fibroblasts (MEF) activated by chemicals would undergo mesenchymal-to-epithelial transition (MET), a process that would produce essential and plastic reprogramming intermediate cells. By manipulating the culture signaling, these intermediate cells could be directed toward different cell types, such as neural stem cells (NSC) and oligodendrocyte progenitor cells (OPC). The image was contributed by Miss Xuancen Tao. See pages 489–495 by Liu et al. for details.
 
Copyright © 2011-2018 by Journal of Molecular Cell Biology All rights reserved
Shanghai ICP #05033115