Home     |     Advance Access   |     Open Access Papers   |   Editor's Choice   |   Archive   |    Symposium   |    Contact Us
QUICK SEARCH
Author Keyword Year Vol Page
[Search by Pubmed] [Search by Google]
Archive
BROWSE BY TOPIC

BROWSE BY YEAR
VOLUME 11 ISSUE 2 (Feb, 2019)

Research Highlight
Original Article
Xinxing Ouyang, Yuheng Han, Guojun Qu, Man Li, Ningbo Wu, Hongzhi Liu, Omotooke Arojo, Hongxiang Sun, Xiaobo Liu, Dou Liu, Lei Chen, Qiang Zou, and Bing Su
Jing Liao , Yuxiang Guan, Wei Chen, Can Shi, Dongdong Yao, Fengsong Wang, Sin Man Lam, Guanghou Shui, and Xinwang Cao
Shu-Jing Liu , Hui-Ling Tang, Qian He, Ping Lu, Tao Fu, Xu-Ling Xu, Tao Su, Mei-Mei Gao, Shumin Duan, Yan Luo, and Yue-Sheng Long
Shiyang Song , Yefei Wen, Hui Tong, Emanuele Loro, Yingyun Gong, Jidong Liu, Sungguan Hong, Lei Li, Tejvir S. Khurana, Maoping Chu, and Zheng Sun
Danie¨lle R. J. Verboogen, Natalia H. Revelo, Martin ter Beest, and Geert van den Bogaart
Qi Yang , Jielin Tang, Rongjuan Pei, XiaoXiao Gao, Jing Guo, Chonghui Xu, Yun Wang, Qian Wang, Chunchen Wu, Yuan Zhou, Xue Hu, He Zhao, Yanyi Wang, Xinwen Chenand Jizheng Chen
Chen Qiu, Yu Zhang, Yu-Jie Fan, Ting-Lin Pang, Yan Su, Shuai Zhan, and Yong-Zhen Xu
Letter to the Editor
Wanyao Zhang, Qian Yu, Huijuan Liu, and Baojie Li
 

Cover legend
Glucose metabolism plays a key role in T cell development. CD4-CD8- double negative (DN) thymocytes, resided in the thymic cortex, are ‘baby’ T cells at the very beginning stage. With energy supplements, thymocytes at a later stage become ‘children’ T cells, receiving primary education in the thymic medulla. During this transition, mTORC2 signaling serves as the baby’s feeding bottle to promote DN thymocyte development and metabolism. See pages 93–106 by Ouyang et al. for details.
 
Copyright © 2011-2018 by Journal of Molecular Cell Biology All rights reserved
Shanghai ICP #05033115