Home     |     Advance Access   |     Open Access Papers   |   Editor's Choice   |   Archive   |    Symposium   |    Contact Us
QUICK SEARCH
Author Keyword Year Vol Page
[Search by Pubmed] [Search by Google]
Archive
BROWSE BY TOPIC

BROWSE BY YEAR
VOLUME 9 ISSUE 4 (Aug, 2017)

Editorial
Articles
Bo Chen, Jiawen Teng, Hongwei Liu, Xu Pan, Ya Zhou, Shu Huang, Mowen Lai, Guohui Bian, Bin Mao, Wencui Sun, Qiongxiu Zhou, Shengyong Yang, Tatsutoshi Nakahata, and Feng Ma
Yi-Jie Wang, Jijun Huang, Wenqiang Liu, Xiaochen Kou, Huayuan Tang, Hong Wang, Xiujian Yu, Shaorong Gao, Kunfu Ouyang, and Huang-Tian Yang
Wenru Su, Zuohong Li, Yu Jia, Yingting Zhu, Wenjia Cai, Peixing Wan, Yingying Zhang, Song Guo Zheng, and Yehong Zhuo
Yamu Li, Wen Wang, Fangyu Wang, Qiushuang Wu, Wei Li, Xiaoling Zhong, Kuan Tian, Tao Zeng, Liang Gao, Ying Liu, Shu Li, Xiaobing Jiang, Guangwei Du, and Yan Zhou
Hailiang Tang, Hongda Zhu, Xuanchun Wang, Lingyang Hua, Jingrun Li, Qing Xie, Xiancheng Chen, Tao Zhang, and Ye Gong
Danyang Wan, Chengyu Liu, Yu Sun, Wenjun Wang, Kun Huang, and Ling Zheng
  Collection: New Insights into Stem Cells


Cover legend
Lineage fate decision of embryonic stem cells likes a train going down from the ‘pluripotent’ mountain, through three germ layer differentiation hills, to specific derivatives. This time, passing the early germ layer stage, the train arrives at the mesodermal ‘FLK1 zone’, where the cell fate checkpoint is governed by IP3Rs-released Ca2+ to orchestrate the divergence of hematopoietic and cardiac destinations through the activation–selection of calcineurin–NFATc3–ETV2 pathway. See pages 274–288 by Wang et al. for details.
 
Copyright © 2011-2018 by Journal of Molecular Cell Biology All rights reserved
Shanghai ICP #05033115