Home     |     Advance Access   |     Open Access Papers   |   Editor's Choice   |   Archive   |    Symposium   |    Contact Us
QUICK SEARCH
Author Keyword Year Vol Page
[Search by Pubmed] [Search by Google]
Archive
BROWSE BY TOPIC

BROWSE BY YEAR
VOLUME 9 ISSUE 3 (Jun, 2017)

Editorial
Review
Mary Ann Suico, Tsuyoshi Shuto, and Hirofumi Kai
Articles
Yongqing Liu, Shumeng Liu, Shuai Yuan, Huajing Yu, Yu Zhang, Xiaohan Yang, Guojia Xie, Zhe Chen, Wanjin Li, Bosen Xu, Luyang Sun, Yongfeng Shang, and Jing Liang
Stéphanie Bilodeau, Véronique Caron, Jonathan Gagnon, Alexandre Kuftedjian, and André Tremblay
Qian Ba, Xiaoguang Li, Chao Huang, Junyang Li, Yijing Fu, Peizhan Chen, Juan Duan, Miao Hao, Yinghua Zhang, Jingquan Li, Chuanqi Sun, Hao Ying, Haiyun Song, Ruiwen Zhang, Zhiyuan Shen, and Hui Wang
Yina Gao, Qi Zhang, Yue Lang, Yang Liu, Xiaofei Dong, Zhenhang Chen, Wenli Tian,Jun Tang, Wei Wu, Yufeng Tong, and Zhongzhou Chen
Renjun Tu, Jinjun Qian, Menglong Rui, Nana Tao, Mingkuan Sun, Yan Zhuang, Huihui Lv,Junhai Han, Moyi Li, and Wei Xie
Xianlong Fang, Dongmei Yang, Hongping Luo, Shuai Wu, Wenjie Dong, Jing Xiao, Sujing Yuan, Aimin Ni, Kang-Jian Zhang, Xin-Yuan Liu, and Liang Chu
Letter to the Editor
Chen Chu, Lu Yu, Bin Wu, Li Ma, Lan-Tao Gou, Miao He, Yunli Guo, Zhi-Tong Li, Wei Gao, Huijuan Shi, Mo-Fang Liu, Hongyan Wang, Charlie Degui Chen, JoelR.Drevet, Yuchuan Zhou, and Yonglian Zhang
  Collection: Biological Functions Based on Protein Interplays


Cover legend
During replication, CAF-1 interacts with MCM via CDYL. This CAF-1–CDYL–MCM machinery may coordinately transport parental (H3-H4)2 tetramers with pre-existing H3K27me2/3 and H3K9me2/3 marks, which are recognized by CDYL, across replication forks. These parental histones then serve as the ‘seed’, and CDYL further recruits methyltransferases EZH2, G9a, and SETDB1 to replication forks to facilitate the propagation of the repressive histone marks on daughter strands. Upon DNA damage, CDYL is targeted to DNA damage sites and recruits EZH2, G9a, and SETDB1 to be involved in homologous recombination-mediated DNA repair. See pages 178–194 by Liu et al. for details.
 
Copyright © 2011-2018 by Journal of Molecular Cell Biology All rights reserved
Shanghai ICP #05033115