Home     |     Advance Access   |     Open Access Papers   |   Editor's Choice   |   Archive   |    Symposium   |    Contact Us
QUICK SEARCH
Author Keyword Year Vol Page
[Search by Pubmed] [Search by Google]
Archive
BROWSE BY TOPIC

BROWSE BY YEAR
VOLUME 10 ISSUE 3 (Jun, 2018)

Editorial
Articles
Daebeom Park , Ho-Sung Lee, Jun Hyuk Kang, Seon-Myeong Kim, Jeong-Ryeol Gong,and Kwang-Hyun Cho
Rachel Xi-Yeen Ho , Rosana D. Meyer, Kevin B. Chandler, Esma Ersoy, Michael Park, Philip A. Bondzie, Nima Rahimi, Huihong Xu, Catherine E. Costello, and Nader Rahimi
Kunpeng Liu , Lei Zhang, Qiang Zhao, Zhiyao Zhao, Feng Zhi, Yunfei Qin,and Jun Cui
Xianfa Yang , Ran Wang, Xiongjun Wang, Guoqing Cai, Yun Qian, Su Feng, Fangzhi Tan,Kun Chen, Ke Tang, Xingxu Huang, Naihe Jing, and Yunbo Qiao
Christopher N. J. Young , Natalia Chira, Justyna Ro´g, Rasha Al-Khalidi, Magalie Benard,Ludovic Galas, Philippe Chan, David Vaudry, Krzysztof Zabłocki, and Dariusz C. Go´ recki
Zizhang Zhou , Xia Yao, Shu Pang, Ping Chen, Weirong Jiang, Zhaoliang Shan,and Qing Zhang
Quan Zheng , Ying Cao, Yalan Chen, Jiqiu Wang, Qiuju Fan, Xian Huang, Yiping Wang, Tianshi Wang, Xiuzhi Wang, Jiao Ma, and Jinke Cheng
Letter to the Editor
Xue Han, Sai Luo, Guangdun Peng,J. Yuyang Lu, Guizhong Cui, Lichao Liu,Pixi Yan, Yafei Yin, Wei Liu, Ran Wang,Jiejie Zhang, Shanshan Ai, Zai Chang,Jie Na, Aibin He, Naihe Jing,and Xiaohua Shen
  Cell Signaling and Complex Diseases


Cover legend
System-level analysis of the cardiac signaling network suggests mechanism-based therapeutic strategies for heart failure. The reconstructed cardiac signaling network consists of 141 nodes and 274 links; 212 links are activation links (red pointed arrows) and 62 links are inhibition links (blue blunted arrows). Of the 141 nodes, there are 17 input nodes and 15 output nodes. Nodes that are involved in two or more signaling pathways according to the KEGG classification are highlighted with multiple colors that represent the corresponding pathways. See pages 180–194 by Park et al. for details.
 
Copyright © 2011-2018 by Journal of Molecular Cell Biology All rights reserved
Shanghai ICP #05033115