Home     |     Advance Access   |     Open Access Papers   |   Editor's Choice   |   Archive   |    Symposium   |    Contact Us
QUICK SEARCH
Author Keyword Year Vol Page
[Search by Pubmed] [Search by Google]
Archive
BROWSE BY TOPIC

BROWSE BY YEAR
VOLUME 10 ISSUE 6 (Dec, 2018)

Articles
Xiaotong Wu , Weimin Shen, Bingjie Zhang, and Anming Meng
Benjamin Ravaux, Sophie Favier, Eric Perez, and Christine Gourier
Yuchuan Zhou, Fei Wu, Man Zhang, Zuquan Xiong, Qianqian Yin, Yanfei Ru, Huijuan Shi,Jinsong Li, Shanhua Mao, Yanliang Li, Xinyi Cao, Renming Hu, Chong Wee Liew,Qiang Ding, Xuanchun Wang, and Yonglian Zhang
Saima Akram , Fengrui Yang, Junying Li, Gregory Adams, Yingying Liu,Xiaoxuan Zhuang, Lingluo Chu, Xu Liu, Nerimah Emmett, Winston Thompson,McKay Mullen, Saravana Muthusamy, Wenwen Wang, Fei Mo, and Xing Liu
Zhongya Wei , Wenfeng Su, Huifang Lou, Shumin Duan, and Gang Chen
Xiaoyu Song , Wei Liu, Xiao Yuan, Jiying Jiang, Wanjuan Wang, McKay Mullen, Xuannv Zhao, Yin Zhang, Fusheng Liu, Shihao Du, Adeel Rehman, Ruijun Tian, Jian Li, Andra Frost, Zhenwei Song, Hadiyah-Nicole Green, Calmour Henry, Xing Liu, Xia Ding, Dongmei, and Xuebiao Yao
Keyu Wang, Chengcai Lai, Tieling Li, Cheng Wang, Wei Wang, Bing Ni, Changqing Bai, Shaogeng Zhang, Lina Han, Hongjing Gu, Zhongpeng Zhao, Yueqiang Duan, Xiaolan Yang, Li Xing, Lingna Zhao, Shanshan Zhou, Min Xia, Chengyu Jiang, Xiliang Wang, and Penghui Yang
Letters to the Editor
Jingjing Wang, Fei Fei, Michael A. Berberoglu, Shaoyang Sun, Lei Wang, Zhiqiang Dong, and Xu Wang
Xing Guo, Yan-Qing Li, Ming-Shan Wang, Zhi-Bin Wang, Quan Zhang, Yong Shao, Run-Shen Jiang, Sheng Wang, Chen-Dong Ma, Robert W. Murphy, Guang-Qin Wang, Jing Dong, Li Zhang, Dong-Dong Wu, Bing-Wang Du, Min-Sheng Peng, and Ya-Ping Zhang
Retrospect
  Collection: Cell Reprogramming and Development


Cover legend
Cover: For oocyte microinjection in situ (OMIS), the adult female fish was selected 7 days before OMIS (Day –7). On Day 1, the fish belly was microsurgically opened to microinject oocytes in the ovary. Then, the operated female fish recovered with low doses of tricaine and penicillin/streptomycin (PS) (Day 1–2). In the evening of Day 2, the operated female fish was placed into a mating tank together with a male fish and naturally spawned 50–200 fertilized eggs in the morning of Day 3. Almost all the operated females could be re-used for OMIS again after rest for 3–4 weeks. See pages 479–493 by Wu et al. for details.
 
Copyright © 2011-2018 by Journal of Molecular Cell Biology All rights reserved
Shanghai ICP #05033115